اطلاعیه ها

اهداف و چشم انداز ها

: به طور کلی تفکر موسسین در تدوین چشم انداز فعالیت های شرکت، ارائه مدل عملیاتی-اجرایی آموزشی موفق، در تراز کشورهای توسعه یافته جهانی می باشد.

طبق این دیدگاه ماموریت خود را «طراحی سیستمی علمی، مدرن، کارآمد، جهت جذب کودکان و نوجوانان و انجام فرایند شناسایی و پرورش استعدادهای آنها با شیوه های متعالی و نو، با رویکرد توانمند سازی در زمینه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و کارآفرینی توام با تقویت مبانی اخلاقی، اعتقادی، توان خلاقیت و تفکر انتقادی و مهارتهای زندگی و اجتماعی و به طور کلی با تاکید بر شعار « سلامت ذهنی و اخلاقی دانش آموزان» به منظور پرورش نسلی متفاوت و تامین سرمایه انسانی جامعه فردا را بیان می دارد.

هدف راهبردی شرکت عبارتست از: تربیت دانش آموزانی که دارای تخصصی علمی، تربیت دینی(زمینه های عمیق فکری و عملی در مسائل دینی)، تربیت فرهنگی (زمینه های های فرهنگی، اجتماعی و دارا بودن توان تحلیل مسائل در ابعاد ملی و جهانی) و مهارت های زندگی (توان مقابله در برابر مشکلات و حل مسائل) باشند.

آخرین اخبار مجتمع آمورشی ریحانه